Додаткова угода №____

 про зміну  цільового використання

до договору оренди№_____________________ від _______________р.

 

смт./с. ___________________                                                           «_____» __________ 20___р.

 

_______________________далі за текстом „ОРЕНДОДАВЕЦЬ"), в особі __________________ ,

що діє на підставі __________, з одного боку, та______________ (далі затекстом „ОРЕНДАР"), в особі__________, що діє на підставі_________, з другого боку, ________________(далі затекстом „БАЛАНСОУТРИМУВАЧ"), в особі_____________, що діє на підставі______________, з третього боку, (надалі Сторони) домовились про наступне:

1. Внести зміни до договору оренди №___ від ___________20__ р. _________________________

__________________________________________________________________________________

(повна назва об’єкта оренди)

розташованого за адресою: ____________загальною площею____ м2, в т. ч. на ___ поверсі ___м2, напівпідвал __ м2, підвал ___ м2, інше ___м2, що знаходиться на балансі ___________яке передане в оренду з метою використання ___________:

а саме: замінивши в п 1.1 Договору слова «для використання його________» на слова «для використання його________»,  та виклавши п.3.1.Договору в такій редакції:

Орендна плата визначається на підставі чинної методики розрахунку плати за користування майном спільної власної територіальних громад району затвердженої відповідним рішенням сесії районної ради, і встановлена з “____” ______ 20__ р. , без ПДВ в розмірі _____ грн.. Орендна плата становить без ПДВ за перший місяць оренди з дати укладання додаткової угоди ________ 20__р._____грн./(місяць)з послідуючим коригуванням орендної плати  на індекс  інфляції. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

2.    Інші умови договору оренди майна залишаються незмінними.

3.    Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання і є невід’ємною частиною договору оренди № __________ від “____” _____ 200_ р.

4.    Ця додаткова угода укладена в 4-х (чотирьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендаря, Орендодавця, Балансоутримувача та районної ради.

5.    Додатки додаються і є невід’ємною частиною додаткової угоди:

Додаток № 1    -     (рішення районної ради або інший  документ, який є підставою укладання додаткової угоди).

Додаток № 2     -     (акт розмежування площі).

Додаток № 3     -     (розрахунок розміру орендної плати).

 

Юридичні адреси сторін:

«Орендодавець»:

 

«Орендар»:

 

 

 

 

 

 

М.П.  

 

 

М.П.

                                                                      

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ*

Реквізити:

 

*Примітка:У разі, якщо орендодавець не є балансоутримувачем укладається трьохстороння угода, та відповідно коригуються обов’язки сторін.

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                 О.Закорченний

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація