Порядок проведення конкурсного відбору суб`єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки майна, що є спільною власністю територіальних громад Томашпільського району

 

Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність оцінювачів в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про місцеве самоврядування в Україні».

1. Порядок визначає процедуру конкурсного відбору суб`єктів оціночної діяльності для незалежної оцінки об’єктів оренди нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад Томашпільського району.

Даний Порядок поширюється на наступні об’єкти оренди: цілісний майновий комплекс комунального підприємства, його структурного підрозділу (філія, цех, дільниця).

У цьому Порядку поняття "оцінка", "незалежна оцінка", "оцінювач", "суб`єкт оціночної діяльності", "сертифікат суб’єкта оціночної діяльності", "кваліфікаційне свідоцтво оцінювача", "договір на проведення оцінки майна" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність України".

Нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

- конкурсна документація- конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

- конкурсна пропозиція- пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки;

- підтвердні документи:

-  посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

- посвідчена нотаріусом копія сертифіката суб`єкта оціночної діяльності з необхідним напрямом оцінки майна;

- посвідчені нотаріусом копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які будуть проводити оцінку та підписання звіту про оцінку майна;

- довідка  про кожного оцінювача з Державного реєстру оцінювачів з інформацією у форматі визначеному пунктом 4 Порядку ведення державного реєстру оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна від 09.09.2002 N1594, станом не більше місячної давнинивідносно дати проведення конкурсу.

2. Конкурсний відбір суб`єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією, яка утворюється орендодавцем.

3. До участі у конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності, які надали до конкурсної комісії конкурсну документацію.

4. Мета конкурсу полягає у визначенні суб’єкту оціночної діяльності, який запропонував найменший розмір вартості виконання робіт, при виконанні інших умов конкурсу.

5.Звіт про незалежну оцінку розглядається і рецензується орендодавцем, відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність оцінювачів в Україні».

6. Звіт про оцінку майна, за наявності позитивного висновку рецензента затверджується районною радою.

 
II. Оголошення конкурсу

          2.1. Конкурс оголошується  орендодавцем.

          2.2. Інформаційне повідомлення про конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності публікується в комунальних засобах масової інформації у вигляді оголошення не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

- інформація про об'єкт оцінки (назва, місцезнаходження, площа);

- інформація про підтвердні документи;

- умови конкурсу;

- дата, час і місце проведення конкурсу;

- кінцевий термін прийняття конкурсної документації та пропозицій учасників конкурсу;

- у разі потреби іншу інформацію (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, досвід практичної роботи тощо).

 
III. Умови конкурсу

3.1 Умовами конкурсу є :

- розмір вартості виконання робіт з оцінки нерухомого майна;

- термін виконання робіт в календарних днях(у разі потреби);

- інші умови, з урахуванням пропозицій конкурсної комісії.

3.2 Основним критерієм визначення переможця є мінімальний розмір вартості робіт з оцінки, при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

3.3 Стартовий розмір вартості з оцінки визначається за звичайною ціною на підставі інформаційної довідки про ціни що склалися на послуги з оцінки нерухомого майна у регіоні.

Довідка повинна бути станом не більше місячної давнинивідносно датизатвердження умов конкурсу орендодавцем.

Довідка отримується за зверненням орендодавця з Вінницької торгово-промислової палати або з Головного управління статистики у Вінницькій області.

3.4 Для участі в конкурсі суб’єкт оціночної діяльності подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

3.4.1 Заяву про участь у конкурсі та конкурсну документацію.

3.4.2 Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

- довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;

- довідку органу статистики про включення до ЄДРПОУ;

- довідка фінансової установи щодо наявності розрахункового рахунку;

  - перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна;

- письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

б) для учасників, які є фізичними особами:

- свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності;

- довідку про взяття на облік платника податку;

- довідка фінансової установи щодо наявності розрахункового рахунку.

3.4.3. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу відображаються в проекті договору на проведення оцінки майна.

         

IV. Конкурсна комісія

4.1. Конкурсна комісія  утворюється орендодавцем в кількості 5 осіб.

4.2 Основними завданнями та функціями комісії є:

- визначення умов та терміну проведення конкурсу;

- розгляд конкурсної документації учасників конкурсу;

- визначення переможця конкурсу;

- складання протоколів та подання їх на затвердження орендодавцю.

4.3 Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців Органу управління майном, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

4.4 Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її створення.

4.5 Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях та організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

4.6 Прийняття рішення про визначення переможця конкурсу здійснюється комісією у закритому режимі. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

- про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції учасників (до визначення переможця);

- яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;

- про режим роботи та склад конкурсної комісії.

4.7 Засідання комісії є правомочними за умови участі в них не менше 3 чол.

 

V. Процедура проведення конкурсу

5.1 Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.

5.2 У разі надходження двох або більше конкурсних пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається конкурсною комісією на підставі аналізу пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою, яка її надала, укладається договір про оцінку майна.

У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.

5.3 Конкурсна документація надається у конвертах з написом "На конкурс суб’єктів оціночної діяльності", запечатаних печаткою учасника конкурсу з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До дати проведення конкурсу конверти з конкурсною документацією зберігаються у голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії.

Конкурсна документація, подана в конвертах, неоформлених належним чином або розкритих (розпечатаних), з неправильними даними про учасника конкурсу не розглядаються і повертаються секретарем комісії заявнику. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, конкурсна документація яких відповідають умовам конкурсу та цього Порядку.

5.4 Результати конкурсу оформляються протоколом, у якому зазначаються:

- відомості про учасників;

- пропозиції і зобов'язання учасників;

- обґрунтування рішення про визначення переможця.

Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії і залишається в орендодавця.

5.5 Протокол про результати конкурсу затверджує орендодавець.

5.6 За результатами конкурсу з переможцем конкурсу орендодавець укладає договір про оцінку майна. До умов договору включаються вартість виконання робіт з оцінки в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.

5.7 До проекту договору на проведення оцінки майна, який укладається з переможцем конкурсу, додаються відповідні документи, що підтверджують наявність трудових відносин між переможцем конкурсу та оцінювачами, письмова згода яких надається у конкурсній документації, і які додатково залучаються ним до виконання робіт за договором, зокрема до складання та підписання звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна. У разі відсутності хоча б одного документа, що підтверджує наявність трудових відносин з оцінювачем, письмова згода якого подавалася у конкурсній документації, договір на проведення оцінки майна не укладається.

5.8 Комісія стосовно кожного об’єкта оцінки за результатами голосування також визначає учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна, у разі не укладання такого договору з переможцем конкурсу у випадку, визначеному пунктом 5.7. цього Порядку, або його відмови від виконання робіт за договором.

5.9 У разі потреби у повторному проведені оцінки об’єкта, оцінку якого було здійснено із залученням суб’єкта оціночної діяльності, відібраного на конкурсних засадах, або виявлення суб’єктом оціночної діяльності під час виконання робіт факту значного збільшення обсягу робіт з оцінки майна, не передбаченого інформацією про проведення конкурсу, комісія розглядає ці питання на своєму засіданні. Комісією може бути прийнято рішення щодо оголошення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, або залучення суб’єкта оціночної діяльності, який вже здійснював зазначені роботи з оцінки майна, укладення з ним додаткового договору.

5.10 В разі, коли конкурс не відбувся, орендодавець, за погодженням з Органом управління майном, вправі змінити умови конкурсу та оголосити конкурс знову.

5.11 Діяльність комісії припиняється у разі:

- відсутності заяв про участь у конкурсі – з оголошенням кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу;

- проведення конкурсу – з дати укладення договору про оцінку майна, або на підставі наказу, виданого орендодавцем.

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                    О.Закорченний

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація