Законодавче обгрунтування кооперативів та їх правовий статус

Законодавче обґрунтування кооперативів та їх правовий статус

Мета. Кооперативи, як добровільні об’єднання громадян з метою спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань, можуть створюватися у різних галузях (виробничі, споживчі, житлові тощо). Діяльність різних видів кооперативів регулюється законом (стаття 94 Господарського кодексу України).

Кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування (стаття 2 Закону України "Про кооперацію"). Метою кооперації є задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативних організацій на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.    

Основними завданнями кооперації є:

-          підвищення життєвого рівня членів кооперативів, захист їх майнових інтересів і соціальних прав;

-          створення системи економічної і соціальної самодопомоги населення та суб’єктів господарювання;

-          залучення у виробництво товарів, робіт, послуг, додаткових трудових ресурсів, підвищення трудової і соціальної активності населення;

-          створення і розвиток інфраструктури, необхідної для провадження господарської та іншої діяльності кооперативів з метою зростання матеріального добробуту їх членів та задоволення потреб у товарах і послугах;

-          сприяння сталому розвитку та становленню засад демократичного розвитку суспільства (стаття 3 Закону України "Про кооперацію").

Правова основа діяльності. Законодавство про кооперацію базується на нормах Конституції України і Цивільного кодексу України, Закону України «Про об’єднання громадян»,  інших нормативно-правових актів з питань кооперації (стаття 5 Закону України "Про кооперацію").

Господарська діяльність кооперативів повинна здійснюватися відповідно до вимог Господарського кодексу, інших законодавчих актів (стаття 94 Господарського кодексу України).

Відносини, пов’язані із створенням і діяльністю споживчої кооперації, регулюються Законом Про споживчу кооперацію та іншими законодавчими актами України (стаття 4 Закону України "Про споживчу кооперацію").

Засновники.Кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами (стаття 2 Закону України "Про кооперацію").

Майно і кошти кооперативу. Для досягнення мети своєї діяльності кооператив набуває та використовує майно, фінансові та інші ресурси.

Джерелами формування майна кооперативу є:

-          вступні, членські та цільові внески його членів, паї та додаткові паї;

-          майно, добровільно передане кооперативу його членами;

-          кошти, що надходять від провадження господарської діяльності;

-          кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій;

-          грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних; інші надходження, не заборонені законодавством.

Кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових внесків його членів, виготовленої продукції, доходів, одержаних від її реалізації та провадження іншої передбаченої статутом діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.

Володіння, користування та розпорядження майном кооперативу здійснюють органи управління кооперативу відповідно до їх компетенції, визначеної статутом кооперативу (стаття 19 Закону України "Про кооперацію").

Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. Майнові внески оцінюються у грошовій формі.

У разі виходу або виключення з кооперативу фізична чи юридична особа має право на одержання своєї загальної частки натурою, грішми або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу, а земельної ділянки - у натурі.

Строк та інші умови одержання членом кооперативу своєї загальної частки встановлюються статутом кооперативу, при цьому строк одержання зазначеної частки не може перевищувати двох років, а відлік його розпочинається з 1 січня року, що настає з моменту виходу або виключення з кооперативу.

Право власності членів кооперативу - фізичних осіб на свою загальну частку успадковується (стаття 21 Закону України "Про кооперацію").

Кооперативи мають право провадити будь-яку господарську діяльність, передбачену статутом і не заборонену законом.

 

 

Джерела:

1.Конституція України – http://www.president.gov.ua/documents/constitution

2.Господарський Кодекс України - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15

3.Цивільний Кодекс України - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15

4.Закон України «Про об’єднання громадян» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2460-12

5.Закон України «Про кооперацію» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1087-15

 

 

 

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація