Увага! Формується персональний склад координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання!

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13 січня 2017 року №12 «Про затвердження Положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при облдержадміністрації» та відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 лютого 2017 року №36 «Про затвердження Положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при райдержадміністрації» визначено персональний склад координаційної ради в кількості 15 осіб. До складу координаційної ради входять: голова координаційної ради - перший заступник голови райдержадміністрації, секретар координаційної ради – начальник відділу сім’ї, молоді та спорту Томашпільської РДА,  представники відділів освіти, культури та туризму РДА,  Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області, Райагролісу, СБУ, органів місцевого самоврядування, районного військкомату, мобілізаційної роботи, учасників АТО, громадських об’єднань та представників ЗМІ.

Томашпільська районна державна адміністрація звертається до підприємств, установ та організацій району з проханням  надання пропозицій щодоперсонального складу координаційної ради.

 Пропозицій подавати до загального відділу апарату РДА в письмовому вигляді або за телефоном  2-15-46 до 17 лютого 2017 року.

П О Л О Ж Е Н Н Я
про координаційну раду з питань національно-патріотичного
виховання при районній державній адміністрації
 
1. Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання при районній державній адміністрації (далі – координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері національно-патріотичного виховання на території району.
 
2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 
3. Основними завданнями координаційної ради є:
 
1) сприяння:
здійсненню повноважень районної державної адміністрації з питань національно-патріотичного виховання на території району, зокрема в частині виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя;
співпраці районної державної адміністрації з громадськими об’єднаннями з питань національно-патріотичного виховання;
провадженню інформаційно-просвітницької діяльності з національно-патріотичного виховання;
 
2) участь у сприянні районною державною адміністрацією роботі громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування, військово-патріотичних центрів, гуртків, клубів;
 
3) участь у проведенні моніторингу здійснення заходів з національно-патріотичного виховання на території району;
 
4) підготовка пропозицій щодо:
удосконалення актів районної державної адміністрації та підвищення ефективності її діяльності з національно-патріотичного виховання на території району відповідно до пріоритетів та основних напрямів національно-патріотичного виховання, визначених у Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженій Указом Президента України від 13.10.2015 № 580; розвитку військово-патріотичної і військово-спортивної підготовки молоді та всебічного сприяння районною державною адміністрацією проведенню Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
 
4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:
 
1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі здійснення районною державною адміністрацією повноважень з питань національно-патріотичного виховання;
 
2) вивчає результати діяльності районної державної адміністрації з національно-патріотичного виховання;
 
3) проводить моніторинг стану виконання районною державною адміністрацією покладених на неї завдань щодо національно-патріотичного виховання;
 
4) бере участь у розробленні проектів актів районної державної адміністрації з питань національно-патріотичного виховання;
 
5) подає районній державній адміністрації розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації, зокрема до районних програм з питань національно-патріотичного виховання, календарного плану заходів районною державної адміністрації з національно-патріотичного виховання на відповідний рік.
 
5. Координаційна рада має право:
 
1) отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 
2) залучати до участі у своїй роботі представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками);
 
3) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції координаційної ради;
 
4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;
 
5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;
6) вносити пропозиції щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у розвиток національно-патріотичного виховання.
 
6. До складу координаційної ради входять:
 
голова координаційної ради – перший заступник голови районної державної адміністрації;
 
секретар координаційної ради – посадова особа районної державної адміністрації, відповідальна за координацію діяльності з національно-патріотичного виховання;
 
заступник голови районної ради (за згодою);
 
представники Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, районного сектору Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, дочірнього підприємства  «Томашпільський райагроліс», Ямпільського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, органів місцевого самоврядування (за згодою);
 
районного військового комісаріату (за згодою);
 
головний спеціаліст з мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації;
 
 представники громадських об’єднань, учасників антитерористичної операції (за згодою);
 
представники місцевих засобів масової інформації (за згодою); 
 
представники освіти, культури та мистецтва, спорту.
 
До складу координаційної ради може бути делеговано не більше як по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
 
7. Персональний склад координаційної ради затверджує голова районної державної адміністрації у складі не більше 15 осіб.
Персональний склад координаційної ради формується за пропозиціями органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань району.
Районна державна адміністрація узагальнює пропозиції щодо її персонального складу, подає їх на затвердження голові районної державної адміністрації та оприлюднює на офіційному веб-сайті оголошення про формування координаційної ради.
Не пізніше, ніж за десять календарних днів до дати подання на погодження голові районної державної адміністрації пропозицій щодо персонального складу координаційної ради районна державна адміністрація оприлюднює такі пропозиції на своєму офіційному веб-сайті та в інший спосіб для подання зауважень щодо запропонованих кандидатур.
 
8. Основною організаційною формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання координаційної ради проводить голова координаційної ради або за його відсутності секретар координаційної ради, а у разі відсутності секретаря координаційної ради – член координаційної ради, уповноважений зазначеною радою.
 
9. Засідання координаційної ради проводяться відкрито.
 
10. Засідання координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
За запрошенням координаційної ради в її засіданнях можуть брати участь представники органів  місцевого самоврядування, громадськості.
 
11. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні координаційної ради вносять голова координаційної ради, секретар  та члени координаційної ради.
 
12. Підготовку порядку денного засідання координаційної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар координаційної ради.
 
13. Рішення координаційної ради ухвалюється відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення, ухвалені на засіданні координаційної ради, оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем координаційної ради у п’ятиденний строк.
Член координаційної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
Протокол не пізніше ніж через сім календарних днів з дати проведення засідання розміщується на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.
 
14. Рішення координаційної ради, ухвалені в межах її компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі районної державної адміністрації.
 
15. Реалізація рішень координаційної ради може здійснюватися шляхом видання розпорядження голови  районної державної адміністрації.
 
16. Координаційна рада має бланк із своїм найменуванням.
 
17. Районна державна адміністрація здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності координаційної ради, створює належні умови для її роботи. 
 
Всі новини