ДЕКЛАРУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ДОХОДІВ ЗА 2016 РІК

У зв’язку із численними запитаннями, які надходять від приватних підприємців та громадян щодо декларування підприємницьких доходів за 2016 рік надаємо відповіді на найактуальніші з них.

Хто з фізичних осіб-підприємців повинен подати Декларацію за 2016 p.?

ВІДПОВІДЬ:Річну декларацію треба пода­вати до податкової лише фізичним особам-підприємцям, які протягом 2016 р. хоча б один із квар­талів працювали на загальній системі оподат­кування (п. 177.5 ПКУ). До того ж декларува­ти загальносистемні доходи потрібно, навіть якщо такий підприємець закінчив 2016 рік на єдиному податку (група значення не має). І все тому, що базовий звітний період у підприємців — платників податку на доходи (загальносистемників) — календарний рік (пп. 49.18.5 ПКУ).

Необхідність подання декла­рації є йу тих, хто працював на загальній системі лишень один квартал (і навіть місяць) і за його підсумками подав квар­тальну декларацію. Відсутність доходів під час ро­боти на загальній системі оподаткування не звіль­няє підприємця від потреби подання Декларації.

Грошові показники в Декларації відображають у гривняхіз  копійками

Яку форму Декларації заповнювати підприємцям?

ВІДПОВІДЬ:З податку на доходи та вій­ськового збору за 2016 р. фізичні особи-підприємці звітують у Декларації за формою, затвердже­ною наказом № 82Р. Форма декларації, у якій підприємець показує оподатковуваний дохід, нічим не відрізняється від тієї, яку подають зви­чайні фізособи.

Куди тав якістроки підприємцю треба подати Декларацію?

ВІДПОВІДЬ:Підприємці, як і звичайні фіз­особи, подають річну Декларацію до податкової інспекції за місцем свого проживання.

Відповідно до п. 177.11 і пп. 49.18.5 ПКУ Декларацію за 2016 рік треба подати до податкового органу не пізніше 09.02.17 р. До того ж під­приємці. які у 2016 році були один чи кілька кварталів загальносистемниками, але в груд­ні 2016 року припинили підприємницьку діяль­ність, також подають декларацію за цей рік не пізніше 09.02.17 р. А от ті, хто у 2016 році був загальносистемником, але знявся з держреєстрації у 2017 році до настання строків подання декларації за 2016 p., декларацію за 2016 рік подають у такі самі строки, як і решта загальносистемників (до 10.02.17 p.), а за період робо­ти на загальній системі у 2017 році — впродовж 30 календарних днів від дня держреєстрації припинення підприємницької діяльності (п. 17711 ПКУ).

Нагадуємо: відповідно до пп. 1 ч. 1 ст. 26 Закону № 75: документи на держреєстрацік припинення підприємницько діяльності держреєстратор розглядає протя 24 годин після їх надходження. Коли так,тодатою проведення держреєстрації припиненняпідприємницької діяльності може бути день, щонастає за тим, у якому держреєстратору поданозаяву на припинення. З нього, а невід дня подання заяви, починає свій відлік строк поданняДекларації для тих, хто знявся з держреєстрації підприємцем.

Наприклад: заяву про зняття з держреєстрації підприємець подав держреєстратор 31.01.17 р. Дата зняття з держреєстрації -01.02.17 р. Якщо так,то Декларацію йому треба подати до 03 березня 2017 р. (по суті, у нашому прикладі — протягом 30кал.днівпісля спливубазового звітного періоду).

У який спосіб можна подавати Декларацію?

ВІДПОВІДЬ:Підприємці, які мають зареєстрований у встановленому порядку цифровий підпис, Декларацію за 2016 p., як і будь-яку іншу податкову звітність, можуть оформити в електронному вигляді й подати до податкової інспекції  засобами електронного зв'язку (абз. "в" п. 49.3 ПКУ).

        Декларацію також можна заповнити на па­пері іподати до податкової інспекції одним із двох спо­собів:

—  особисто або через свого представника:

—   поштою.

 Однак пам'ятайте: па підставі п. 49.5 ПКУ передати Декларацію поштою можна лише не пізніше ніж за 5 днів до за­кінчення граничного строку її подання (наприкладрічну Декларацію поштою можна надіслати не пізніше 03.02.17 p.).Після цієї дати звітність на папері подають до податко­вої тільки особисто або через представника.

Які  доходи відображають у Декларації підприємці?

ВІДПОВІДЬ:Керуючись п. 177.11 ПКУ у річ­ній Декларації фізичні особи-підприємці фіксують усі отримані впродовж цього року доходи, а не лише доходи від підприємницької діяльності на загальній системі оподаткування. Тобто в Декларації треба відобразити й інші доходи: у вигляді зарплати, доходи від отриманої спадщини, продажу рухомого й нерухомо­го майна, доходи від підприєм­ницької діяльності на єдиному податку та ін. Щоправда, кож­ний із видів цих доходів треба буде показати у своїх розділах і рядках. Джерела для цих даних: Книга обліку доходів та вит­рат, довідки з місця роботи про нараховані у 2016 році доходи. Декларація з єдиного податку та ін.

Коли тих чи тих доходів у вас не було, від­повідний рядок Декларації прокреслюють (п. З р. П Інструкції № 859).

Важливо!

     Підсумкові суми до­ходів, витрат і чисто­го доходу, відображені в таблиці р. І додатка Ф2 Декларації, мають збі­гатися з підсумковими даними Книги обліку до­ходів та витрат,якуведутьзагальносистемники.  

Чи потрібно в Декларації наводити Інформацію про свій майновий стан?

ВІДПОВІДЬ:За загальним правилом, так. Притому фізичні особи,які в IV кварталі 2016 р. здійснили держреєстраціюпідприємцем і об­рали загальну систему оподаткування, у май­нових розділах, керуючись пп. 177.5.2 ПКУ зобов'язані наводити інформацію про свій май­новий стан надату держреєстрації фізичною особою- підприємцем.

Де в Декларації відображаютьсядоходи від підприємницької діяльності?

ВІДПОВІДЬ:Дані про обкладення доходів від підприємницької діяльності на загальнійсистемі оподаткування податком на доходи фіз- осіб і військовим збором розташовуємо в ряд­ку 10.7 р. II Декларації. Джерелом даних стане заповнений додатокФ2.

Коли підприємцю сплатити нараховані в Деклараціі податок на доходи та військовий збір?

ВІДПОВІДЬ:Суми податку на доходи та вій­ськового збору, зазначені в Декларації, підпри­ємці сплачують самостійно впродовж 10 ка­лендарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання Декларації (п. 571 ПКУ).

Зверніть увагу: строк сплати узгоджених по­даткових зобов'язань щодо Декларації не пе­реносять,якщо останній його день припадає на вихідний (неробочий) або святковий день. Тому,зобов'язання з податку на доходи фізосіб і військового збору, нараховані в рядках 22.1 і 23.1 р. VI Декларації за 2016 р.,підприємцю слід сплатити не пізніше 17 лютого 2017 року (останній день строку сплати — 19 лютого — у 2017 році припадає на неділю).

Сектор організації роботи Могилів-Подільської ОДПІ

Всі новини