Про дотримання вимог безпеки на підприємствах зернозберігання та переробки зерна

 
Управління Держпраці у Вінницькій області інформує, що в зв'язку з початком проведення сезону зернозбиральних робіт збільшується ризик травмування пра¬цівників, тому виникає необхідність концентрації зусиль направлених на профілак¬тичні заходи, які унеможливлюють травмування працівників під час зернозбиральних та зернопереробних робіт.
Загальна кількість працюючих на зернопереробних та зернозберігальних підприємствах Вінницької області становить більше 3 тис. працівників, 25 % з яких задіяні на виконанні робіт підвищеної небезпеки. Більшість робіт які виконуються відносяться до робіт підвищеної небезпеки і на них поширюються спеціальні вимоги, дотримання яких убезпечує від нещасних випадків. Саме тому на період проведення зернозбиральних робіт, має бути чітка технологічна і організаційна дисциплі¬на, підвищена відповідальність керівників всіх рівнів і самих виконавців по забезпе¬ченню виконання вимог законодавства з охорони праці.
Рівень виробничого травматизму, в тому числі із смертельними наслідками, в агропромисловому комплексі України залишається на високому рівні.
Не краща ситуація склалася і в Вінницькій області, так на протязі за І півріччя 2017 року на підприємствах агропромислового комплексу Вінницької області ста¬лося 12 нещасних випадків з них 1 із смертельним наслідком.
Основними причинами нещасних випадків із смертельним наслідком є незадовільний технічний стан виробничих об'єктів та засобів виробництва, порушення правил безпеки руху та вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів, невиконання вимог інструкцій з охорони праці, відсутність дозволів на виконання робіт і експлуатацію устаткування, машин, механізмів та об'єктів підвищеної небез¬пеки, у відповідності до «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого Постановою КМУ від 26 жовтня 2011 року №1107.
Проводячи аналіз проведених перевірок, встановлено, що на зернозаготівельних і зернопереробних підприємствах області проводяться робота щодо планових ремонтів зерносушарок, механізованих зерносховищ, виконуються роботи по замі¬ні обладнання, устаткування і монтажу нових зерносховищ та зерносушарок тощо. Однак є і залишаються на сьогоднішній день ряд порушень вимог нормативно- правових актів з охорони праці, які часто повторюються.
В теперішніх умовах здійснення заходів державного нагляду (контролю), Управління Держпраці у Вінницькій області загострює увагу керівників зернозаготівельних та зернопереробних підприємств області на необхідність безумовного дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці під час проведення зернозаготівельних та зернопереробних робіт. В період підготовки матеріально-технічних баз до заготівлі зерна ранньої групи зернових урожаю 2017 року, а також в процесі роботи, керівникам зернозаготівельних та зернопереробних підприємств області необхідно звернути особливу увагу на питання організації без¬печного виконання робі підвищеної небезпеки.
З метою підтримання стану охорони праці на належному рівні та запобігання травмування працюючих під час зернозбиральних робіт, керівникам зернозаготіве¬льних і зернопереробних підприємств необхідно вжити наступних заходів:
- організувати проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадовим особам та працівникам, які виконують роботи підвищеної небезпеки. Забезпечити працівників необхідними інструкціями з охорони праці;
- призначити посадових осіб, які пройшли навчання та перевірку знань з пи¬тань охорони праці відповідальними за виконання конкретного виду робіт підвищеної небезпеки;
- організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників;
- забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами ін-дивідуального захисту відповідно до галузевих норм;
- перевірити наявність на рухомих частинах виробничого обладнання, уста-ткування, натяжних пристроях конвеєрів, захисних огороджень;
- перевірити наявність та справність на зернових складах засобів аварійної зупинки транспортерів нижніх та верхніх галерей;
- забезпечити організацію виконання робіт в силосах, бункерах та інших за¬критих ємкостях тільки після оформлення наряд-допуску; працівників підприємств, що залучаються до виконання цих робіт, мають бути забезпечені в необхідній кількості випробуваними засобами захисту і пристосуваннями для безпечного проведення робіт;
- перевірити справність і ефективність роботи аспіраційних систем; провес¬ти випробування аспіраційних системи та оформити паспорта на аспіраційні системи;
- забезпечити на зернозаготівельних і зернопереробних підприємствах обла¬сті експлуатацію електроустановок, електрообладнання, і в цілому електрогосподарства у відповідності до вимог безпеки;
- виконати роботу по проведенню чергових профілактичних вимірів опору заземлюючих пристроїв електроустановок, ізоляції кабелів, опосвідченню стану безпеки електроустановок;
- електротехнічний персонал забезпечити в необхідній кількості перевіре¬ними основними та додатковими електротехнічними засобами захисту;
- перевірити наявність відповідних написів на пускових пристроях, наяв¬ність на вхідних дверях категорії щодо вибухопожежонебезпеки та класу зони по електробезпеці;
- перевірити на зернозаготівельних та зернопереробних підприємствах наяв¬ність та справність засобів дистанційного контролю температури зерна в силосах та бункерах;
- перевірити наявність та справність на норіях, що встановлені на зернозаготівельних та зернопереробних підприємствах вибухорозрядників;
- перевірити наявність та справність норій потужністю 50 тон за годину і бі¬льше гальмівними пристроями та датчиками підпору;
- забезпечити на належному рівні проведення щомісячних оглядів техніч¬ного стану гальмівних пристрої та датчиків підпору з записом у відповід¬ному журналі;
- перевірити наявність та справність на стаціонарних стрічкових конвеєрах реле контролю швидкості;
- перевірити наявність та справність на конвеєрах в головній та хвостовій частинах, аварійних кнопок для зупинки;
- перевірити наявність та справність на ланцюгових конвеєрах датчиків під¬пору, які мають відключати конвеєр при переповнені короба зерном;
- перевірити наявності графіків прибирання пилу, відповідно до яких мають проводиться прибирання виробничих приміщень;
- розробити плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій;
- в процесі роботи, щоквартально проводити відповідні тренувальні на¬вчання з персоналом та відпрацювання можливі дій працівників у разі ви¬никнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру;
- перевірити наявність розроблених технічних проектів, технологічних рег-ламентів, іншої технічної документації для робіт підвищеної небезпеки, технічного опосвідчення машин, механізмів, устаткування, проведення на підприємствах паспортизації будівель, споруд, інженерних мереж.
Цей перелік питань не є вичерпним, тому службами охорони пра¬ці зернозаготівельних підприємств необхідно провести перевірки виробничих підрозділів, при виявлені порушень нормативно-правових актів з охорони праці, видати керівникам структурних підрозділів приписи на усунення виявлених порушень.
Керівникам підприємств розробити додаткові заходи щодо безпечного вико¬нання робіт відповідно до конкретного підприємства, специфіки виробництва, умов праці, посилити вимогливості до посадових осіб, які безпосередньо займа¬ються організацією та виконанням робіт підвищеної небезпеки під час заготівлі, зберігання та переробки зерна, та взяти під особистий контроль виконання заходів, спрямованих на збереження життя і здоров'я працюючих.
 
Всі новини