ЗВЕРНЕННЯ Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2017 році заходів з нагоди Дня охорони праці

 
ЗВЕРНЕННЯ
Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2017 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні
до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок,
засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій.
 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!                                                                     
Відповідно до Указу Президента від 18.08.2006 № 685/2006, Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, визначено Днем охорони праці в Україні.
За рекомендацією Міжнародної організації праці девіз цьогорічного Всесвітнього дня охо¬рони праці - «Удосконален¬ня збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».
Найперспективнішою мо¬деллю економічного зростан¬ня України є прискорення її інтеграції у світові торговель¬но-економічні та фінансові структури. Знайти своє до¬стойне місце в рейтингу роз¬винених країн наша країна зможе лише завдяки функ¬ціонуванню системи збору реальних, вірогідних, загаль¬новизнаних безпекових по¬казників трудової діяльності громадян.
Травматизм на виробництві є важливою, але недостатньо усвідомленою проблемою на¬шого суспільства, для розв’язання якої потрібні систематичні та всебічні зусилля. За офіційни¬ми даними, у середньому щороку на виробни¬цтві гинуть 400 осіб і 5 тис. травмуються, зо¬крема більш ніж 1 тис. жінок. Приблизно 500 працівників стають інвалідами.
Показово, що співвідно¬шення показників загального травматизму і травматизму зі смертельними наслідками в Україні не відповідає за-кономірностям, що є у світі. Частота випадків смертель¬ного травматизму в Украї¬ні вища і становить майже 7% від загальної кількості травмованих, водночас як у країнах Заходу вона дорів¬нює 0,08-0,12%. Це можна пояснити нереєструванням значної кількості виробничих
травм. Істотні труднощі та перешкоди вини¬кають під час порівняння таких статистичних даних у країнах світу. Це зумовлено відмін¬ностями між законодавствами різних країн, їхніми правилами та системами класифікації, особливостями збору даних і підготовки ста¬тистичної документації.
Крім того, у статистиці виробничого трав¬матизму не враховано осіб, які працювали за цивільно-правовими угодами, оскільки ці по¬казники потрапляють у категорію випадків, не пов’язаних з виробництвом.
Необхідність об'єктивної оцінки умов праці за факторами небезпеки зумовлена в Україні законодавчою нормою, яка зобов’язує робо¬тодавця інформувати працівників про умови праці на робочому місці, в яких вони здійсню¬ватимуть чи здійснюють трудову діяльність, про всі небезпечні та шкідливі виробничі фак¬тори, що реально чи потенційно можуть впли¬вати на них і спричиняти відповідні негативні наслідки, загрожувати їхньому життю та здо¬ров’ю.
Систематичний і достовірний збір даних про стан охорони праці і травматизм на ви¬робництві є об’єктивним підґрунтям для здійс¬нення аналізу всіх аспектів травматизму й розроблення фахівцями заходів з профілак¬тики на рівні підприємств, регіонів і держави. Оптимізація та підвищення точності збору да¬них з використанням новітніх інформаційних систем дасть змогу чіткіше визначати пріо¬ритети в державній політиці у сфері охорони праці, раціонально використовувати людські та матеріальні ресурси й підвищувати рівень безпеки на виробництві.
Водночас для України важливим завдан¬ням є налагодження системи широкого досту¬пу до даних про стан охорони праці, виробни¬ чий травматизм і професійні захворювання на рівні регіонів, фондів соціального страху¬вання та держави. Відкритість і доступність та¬кої інформації значно підвищить ефективність використання даних та культуру профілактики й сприятиме створенню безпечних робочих місць. На цьому наголошено в Глобальній стратегії з безпеки та гігієни МОП / ILO-OSH 2003 Global Strategy on Occupational Safety and Health, яку Міжнародна організація праці ухвалила 2003 року.
Фактично в усіх країнах світу й міжнарод¬них організаціях дослідження (аналіз) та оцін¬ку ризиків для життя і здоров’я працівників розглядають як основний механізм профілак¬тики виробничого травматизму та професій¬ної захворюваності. Ефективне впроваджен¬ня цього механізму у вітчизняну практику управління охороною праці можливе лише за наявності статистичних даних, що відобража¬ють реальний стан виробничого травматизму в Україні. Особливо це стосується викори¬стання кількісних методів оцінювання вироб¬ничого та професійного ризиків.
На міжнародному рівні уніфікація націо¬нальних систем реєстрації й повідомлення да¬них про безпеку та гігієну праці дасть змогу зосередити спільні зусилля на виконанні за¬вдань, визначених у стратегії ООН Цілі ста-лого розвитку 2016-2030. Зокрема, завдання «Захищати трудові права і сприяти забезпе¬ченню надійних і безпечних умов праці для всіх трудящих, включаючи трудящих-мігрантів, особливо жінок-мігрантів, та осіб, які не мають стабільної зайнятості» окреслено в Цілі 8 «Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх».
 
 
Начальник відділу праці та соціально-трудових відносин УПСЗН Томашпільської РДА  Колесник  В.С. 
 
Всі новини