Суміщення професій та виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

 
Суміщення професій (посад) та виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника містять чимало спільного. Обидва види додаткових обов’язків оформляються в межах укладеного трудового договору на одному підприємстві, допускаються за згодою працівника і відбуваються протягом установленої тривалості робочого часу. Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника та суміщення посад можуть покладатися як на одного, так і на декількох працівників. 
Суміщення професій (посад)  -  це виконання працівником разом зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) протягом робочого часу за основною посадою.
Для встановлення суміщення посад у штатному розписі підприємства має бути передбачена вакантна посада. У разі відсутності вільної посади встановлення доплати за суміщення буде неможливим.
Суміщення посад може встановлюватися на певний строк або без обмеження строком. Воно може бути встановлено за заявою працівника або на підставі прийнятого роботодавцем рішення. Якщо суміщення ініційовано роботодавцем, працівник має бути повідомлений про зміни в організації виробництва та праці згідно з частиною третьою статті 32 КЗпП не пізніше ніж за два місяці.
Оформляється суміщення професій (посад) наказом роботодавця. У наказі в обов’язковому порядку вказують назву професії (посади), за якою відбуватиметься суміщення, та розмір доплати, яка встановлюється  відповідно до статті 105 КЗпП на умовах, передбачених колективним договором.  В колективному договорі та наказі про суміщення має бути чітко зазначено, від якої саме посади встановлюється доплата. Копію наказу про встановлення суміщення можна додати до особової справи працівника.          
Працівникам бюджетної сфери така доплата може встановлюватися в розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки) за основною посадою. 
Суміщення професій (посад) зазвичай не позначається на тривалості відпусток. Якщо працівник, за своєю основною роботою зайнятий на роботах із шкідливими умовами праці, виконує їх у повному обсязі, а також виконує додаткову роботу в порядку суміщення, за ним продовжують зберігатися передбачені чинним законодавством пільги у зв’язку з умовами праці.
Окремо слід зупинитися на припиненні суміщення посад. Якщо воно встановлювалося на певний строк, виконання додаткової роботи в порядку суміщення припиняється  по закінченню строку без видання окремого наказу. 
Якщо строк не було встановлено, працівник має право припинити суміщення з власної ініціативи, надавши роботодавцю відповідну заяву, на підставі якої видається наказ.      Суміщення посад також може бути скасовано за ініціативою роботодавця. У такому випадку згідно із статтею 32 КЗпП працівника необхідно попередити про зміну істотних умов праці — скасування суміщення посад — за два місяці, про що має бути видано наказ з основної діяльності.
З наказом працівник має бути ознайомлений в установленому порядку. Якщо працівник не матиме бажання продовжувати роботу в нових умовах та надасть відмову від скасування суміщення посад, він підлягатиме звільненню за пунктом 6 статті 36 КЗпП (відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці).
Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — це заміна працівника,  відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин, коли працівник поряд зі своєю основною роботою виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника. Якщо посадовою інструкцією працівника передбачено виконання обов’язків іншого працівника на час його відсутності, то такі обов’язки належать до його трудової функції і виконуються без видання окремого наказу та без доплати.
Роботу тимчасово відсутнього працівника покладають на працівників, які мають відповідну професійну підготовку та певну освіту, необхідну для виконання такої роботи.
Посада, за якою відбувається виконання обов’язків, має бути передбачена штатним розписом, але зайнята тимчасово відсутнім працівником. Тобто виконання обов’язків покладається на час відсутності основного працівника, який обіймає цю посаду, тоді як суміщення встановлюється лише за вакантною посадою.
Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника допускається тільки за згодою працівника і на підставі наказу. У ньому можна визначити перелік видів робіт, які тимчасово має виконувати працівник.
За виконання обов’язків працівнику нараховується доплата. Її розмір установлюється на умовах, передбачених колективним договором. Але слід пам’ятати про обмеження, встановлені законодавством щодо окремих категорій працівників.
Працівникам бюджетної сфери за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника передбачена доплата в розмірі  до 50 % посадового окладу (тарифної ставки) за основною посадою. Доплати можуть установлюватися також декільком працівникам  в межах економії за посадовим окладом (ставкою заробітної плати) відсутнього працівника.
На небюджетних підприємствах розмір доплати може сягати і 100 % посадового окладу відсутнього працівника. Конкретний розмір доплати, який залежить від складності, характеру, обсягу виконуваних робіт та ступеня використання робочого часу, визначає керівник підприємства в наказі про покладення на працівника обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Тобто працівник отримує заробітну плату у вигляді окладу (тарифної ставки) за посадою, яку обіймає, та доплату - за наказом про виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.
Виконання обов’язків іншим працівником припиняється у день виходу на роботу працівника, обов’язки якого виконувалися. Окремий наказ про припинення виконання обов’язків не видається.
Доплата за суміщення професій та виконання обовязків тимчасово відсутнього працівника не встановлюється керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам
Варто пам’ятати, що суміщення посад  і виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в табелі обліку використання робочого часу не відображаються, оскільки здійснюються протягом робочого часу поряд із виконанням обов’язків за основною посадою. Записи про виконання таких обов’язків до трудової книжки та особової картки № П-2 також не вносяться.
    
 
Провідний спеціаліст відділу праці та 
соціально – трудових відносин управління
праці та соціального захисту населення
Томашпільської райдержадміністрації             Оксана Вигодянська  
 
Всі новини