УПСЗН РДА інформує: премії працівникам

Премія - це основний вид додаткової, понад основну заробітну плату, винагороди, яка виплачується працівникам за результатами їхньої трудової діяльності та виробництва загалом за показниками й умовами оцінки цих результатів, визначеними підприємством.
Залежно від певних критеріїв та показників премії діляться на такі види:
За періодичністю виплати:
- систематичні – виплачуються щомісяця, щокварталу, раз на півроку;
- разові – виплачуються, як правило, один раз, а також це можуть бути премії до ювілейних та     пам’ятних дат та інші, з нагоди свят.
За зв’язком із виробничою діяльністю:
- виробничі – виплачуються за виконання виробничих показників або трудових обов’язків;
- невиробничі – не пов’язані з виробнчими показниками та виплачуються переважно до ювілейних дат та з нагоди свята.
За формою виплати:
- грошові - виплачуються у грошовій формі;
- не грошові (матеріальні) – виплачуютья у не грошовій формі ( путівки, подарунки)
За способами нарахування:
- індивідуальні – виплачуються окремим працівникам;
- колективні  - виплачуються за колективну працю окремому структурному підрозділу   підприємства (бригаді, дільниці, відділу та інше).
За методом нарахування:
- абсолютні  - виплачуються в певній визначеній колективним договором сумі;
- відносні – виплачуються у відсотках від тарифної ставки, окладу чи заробітної плати. Розмір   відсотків премії працівникам встановлюється керівником
 
Підприємствам надано право самостійно визначати умови та розміри преміювання. У  випадку наявності колективного договору на підприємстві, всі питання, пов’язані з преміюванням працівників можуть бути передбачені прямо в ньому, або регулюватися окремим положенням про преміювання, яке є складовою частиною чинної на підприємстві системи оплати праці. Як правило, положення про преміювання є додатком до колективного договору.
Положення про преміювання передбачає: мету й цілі преміювання; категорії, групи, професії, посади працівників або структурні (виробничі) підрозділи, які підлягають преміюванню;  показники преміювання; шкалу та розміри премій; умови преміювання; порядок обліку показників й умов преміювання; періодичність преміювання; підстави для зниження розмірів чи позбавлення премій (депреміювання); джерела виплати премій.       
Положенням про преміювання передбачається: якщо протягом періоду, за який виплачується премія, працівник виконав показники і повністю відпрацював робочий час, премія йому має виплачуватися повністю. Але якщо працівник частину періоду, за який виплачується премія, не працював, премія виплачується пропорційно до відпрацьованого часу. Такі умови мають бути зазначені в положенні про преміювання. 
Окремі види премій належать до додаткової заробітної плати, а інші  - до заохочувальних і компенсаційних виплат. Премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій, належать до додаткової заробітної плати. Виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться понад установлені зазначеними актами норми, належать до інших заохочувальних і компенсаційних виплат. 
Для виплати премії конкретним працівникам керівник підприємства має видати відповідний наказ. Зазвичай працівникові виплачують премію одночасно із заробітною платою. Виплати, призначені у зв’язку з винятковими заслугами й мають разовий характер, треба вносити до спеціального розділу трудової книжки.
Працівники підприємства можуть бути повніс¬тю або частково позбавлені премій за виробничі упущення або інші проступки. Таке депреміювання є одним із інструментів, за допомогою яких роботодавець може впливати на рівень відповідальності співробітників і зрештою на показники діяльності підприємства. Перелік причин, з яких працівник може бути позбавлений премії повністю або частково, має бути передбачено в Положені про преміювання.
Нагадаємо: за порушення трудової дисципліни згідно зі ст. 147 КЗпПУ  на працівника може бути накладене дисциплінарне стягнення (зокрема, винесено догану). При цьому протягом строку дії дисциплінарного стягнення (протягом року з моменту накладення стягнення, якщо воно не було зняте достроково окремим наказом роботодавця) до працівника не застосовують заходи заохочення. 
Таким чином, премії, що мають заохочувальний характер і входять до складу інших заохочувальних і компенсаційних виплат, працівнику не виплачують, якщо на момент прийняття рішення про виплату премії залишається чинним дисциплінарне стягнення.
Положенням про премiювання може бути передбачено таку норму: якщо працiвниковi винесено догану за порушення трудової дисциплiни, то розмiр премiї зменшується або працiвник позбавляється права на одержання премiї повнiстю.
Якщо положенням про премiювання зазначеного не передбачено, то виробничi премiї впродовж дисциплiнарного стягнення мають виплачуватися, оскiльки не є заходами заохочення, а є додатковою заробiтною платою.
 
 
Провідний спеціаліст відділу праці та 
соціально - трудових відносин
уравління праці та соціального захисту 
населення Томашпільської райдержадміністрації  Оксана Вигодянська
                     
 
Всі новини