УПСЗН інформує: Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток

 
При нарахуванні середньої заробітної плати за час відпусток і для виплати компенсації за невикористані відпустки користуються «Порядком  обчислення середньої заробітної плати» № 100 від 08.02.1995 року із внесеними змінами і доповненнями.
Згідно з п. 2 цього Порядку обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.
Працівнику, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.
Проте, наприклад, якщо працівника зараховано на роботу 04.05.2016 р. (не в перший календарний місяць), але цей день є першим робочим днем місяця за графіком роботи підприємства, то зазначений місяць буде враховано повністю при обчисленні середньої заробітної плати для працівника, який відпрацював на підприємстві менше року.
А у разі якщо працівника зараховано на роботу вже 05.05.2016 р., то зазначений місяць при обчисленні середньої заробітної плати не буде враховано.
Якщо у працівника відсутній розрахунковий період, наприклад прийнятий на роботу 05.05.2014 р., а звільняється 27.06.2014 р., тобто відсутній повністю відпрацьований місяць, середня заробітна плата обчислюється відповідно до передостаннього абзацу п. 4 Порядку № 100 виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.
Час, протягом якого працівник згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. Це періоди, коли:
працівник з незалежних від нього причин працював в режимі неповного робочого тижня (наприклад, наказом по підприємству працівника переведено на роботу на умовах неповного робочого тижня в зв’язку з неможливістю забезпечити роботою впродовж нормальної тривалості робочого тижня);
було оформлено простій не з вини працівника;
працівнику надавалася відпустка без збереження заробітної плати відповідно до статей 25 та 26 Закону про відпустки тощо.
При обчисленні середньої заробітної плати для працівника з відрядною формою оплати праці у разі відсутності оперативних даних за останній місяць розрахункового періоду він може замінюватись іншим місяцем, що безпосередньо передує розрахунковому періоду.
Наприклад, працівнику надається відпустка з 06.06.2016 р., тобто розрахунковий період — червень 2015 р. — травень 2016 р. і відсутні оперативні дані щодо його заробітної плати за травень 2016 р., йому можуть провадити розрахунок середньої заробітної плати з урахуванням заробітної плати за травень 2015 р.
Довідково
Якщо у працівника відсутній розрахунковий період, середня заробітна плата обчислюється відповідно до передостаннього абзацу п. 4 Порядку № 100 виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.
 
До уваги!
Основною умовою врахування одноразової винагороди за підсумками роботи за рік та за вислугу років при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження є її нарахування в поточному році за попередній рік.
Виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати
При обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпустки або виплати компенсації за невикористані дні відпустки включаються:
основна заробітна плата;
доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-погодинниками; високі досягнення в праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою; вислугу років та інші);
виробничі премії (премії, які не мають разового характеру, тобто виплачуються щомісяця, щокварталу, раз у півріччя) та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;
винагорода за підсумками річної роботи і за вислугу років;
індексація;
виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, службового відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
Премії включаються до заробітку того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.
Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік (п. 3 Порядку № 100).
Отже, основною умовою врахування одноразової винагороди за підсумками роботи за рік та за вислугу років при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження є її нарахування в поточному році за попередній рік.
Якщо ця умова не виконується і винагорода нараховується в поточному році за поточний рік, то така винагорода не включається до розрахунку середньої заробітної плати.
Усі виплати включаються до розрахунку середньої заробітної плати у тому розмірі, в якому вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо, за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.
Виплати, які не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати
При обчисленні середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження у розрахунку не враховуються:
виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов’язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт і виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);
одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);
компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);
премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком таких премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результатами господарської діяльності);
грошові і речові винагороди за призові місця у змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;
пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;
літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що виплачується за авторським договором;
вартість безплатно виданих спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;
дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;
виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;
вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;
заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);
суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;
компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати.
В інших випадках, коли нарахування провадяться виходячи із середньої заробітної плати, працівник не має заробітку не з власної вини, розрахунки здійснюються виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.
Довідково
Святкові і неробочі дні (ст. 73 КЗпП) при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки на дітей не враховуються.
Важливо
На 01.05.2016 р. (неділю) припало одразу два свята: День міжнародної солідарності трудящих та Великдень. Проте у разі якщо на цей період працівнику надавалася відпустка, то її тривалість збільшилася лише на 1 календарний день.
Дні, що не враховуються при розрахунку відпускних
Тривалість відпусток розраховується у календарних днях незалежно від режимів та графіків роботи.
Святкові і неробочі дні (ст. 73 КЗпП) при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки на дітей не враховуються.
Наприклад, працівник взяв відпустку з 27.04.2016 р. Загальна тривалість його відпустки становитиме не 24, а 27 календарних днів, оскільки 1, 2 та 9 травня — святкові дні, вони не враховуються при визначенні тривалості відпустки, в результаті чого фактична тривалість відпустки працівника збільшиться на 3 календарні дні і до роботи він має приступити 24.05.2016 р.
При цьому вихідні дні до тривалості щорічної відпустки та додаткової відпустки на дітей включаються, як і будь-які інші календарні дні. Тому відпустка не продовжується на кількість вихідних днів, які припадають на період відпустки.
Враховуючи положення ст. 73 КЗпП, у 2016 р. на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводилася і не проводитиметься у такі святкові дні та дні релігійних свят:
1 січня — Новий рік;
7 січня — Різдво Христове;
8 березня — Міжнародний жіночий день;
1 травня — Пасха (Великдень);
1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
9 травня — День Перемоги;
19 червня — Трійця;
28 червня — День Конституції України;
24 серпня — День Незалежності України;
14 жовтня — День захисника України.
Отже, у разі якщо на той період, в якому надається відпустка, припадають святкові та неробочі дні, її тривалість збільшується на кількість таких днів, проте ці дні не оплачуються.
 
 
Приклади розрахунку відпускних у різних ситуаціях
 
Приклад 1
Загальний принцип розрахунку відпускних
Працівнику з 13.06.2016 р. надається щорічна відпустка на 14 календарних днів. Заробітна плата працівника за розрахунковий період з червня 2015 р. по травень 2016 р. становить 52 800 грн. Розрахуємо суму відпускних.
Визначимо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:
366 дн. — 9 с. н. дн. = 357 к. дн.
Визначимо середньоденну заробітну плату:
52 800 грн. : 357 к. дн. = 147,90 грн.
Сума відпускних становить:
147,90 грн. × 14 к. дн. = 2070,60 грн.
 
Приклад 2
Якщо у розрахунковому періоді працівник отримав допомогу по тимчасовій непрацездатності
 Працівник йде у щорічну відпустку у липні 2016 р. на 24 календарні дні. Розрахунковий період: липень 2015 р. — червень 2016 р. При цьому у березні 2016 р. працівник був тимчасово непрацездатний. Заробітна плата за розрахунковий період — 57 500 грн., допомога по тимчасовій непрацездатності — 3250 грн. Як обчислити відпускні?
Порядком № 100 визначено, що сума допомоги по тимчасовій непрацездатності включається при розрахунку середньої заробітної плати для оплати відпусток.
Визначимо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:
366 к. дн. — 10 с. н. дн. = 356 к. дн.
Визначимо середньоденну заробітну плату:
(57 500 грн. + 3250 грн.) : 356 к. дн. = 170,65 грн.
Сума відпускних становитиме:
170,65 грн. × 24 к. дн. = 4095,60 грн.
 
Приклад 3
Якщо працівник не відпрацював повний рік
Працівника прийнято на роботу 19.10.2015 р. З 23.05.2016 р. йому надається частина щорічної відпустки тривалістю 14 календарних днів. За період роботи працівнику було нараховано заробітну плату в таких розмірах: жовтень 2015 р. — 2300 грн., листопад 2015 р. — 4700 грн., грудень 2015 р. — 4800 грн., січень 2016 р. — 5450 грн., лютий 2016 р. — 4850 грн., березень 2016 р. — 4800 грн., квітень 2016 р. — 4900 грн.
Розрахунковий період — з 01.11.2015 р. по 30.04.2016 р. Кількість днів у розрахунковому періоді — 182. На розрахунковий період припадають святкові та неробочі дні:
1 січня, 7 січня, 8 березня, 1 — 2 травня, 9 травня — 6 днів. Отже, з розрахункового періоду потрібно виключити 6 днів:
182 днів — 6 днів = 176 днів, які й беруться для розрахунку.
Сума заробітної плати за розрахунковий період становить:
4700 грн. + 4800 грн. + 5450 грн. + 4850 грн. + 4800 грн. + 4900 грн. = 29 500 грн.
Визначимо середньоденну заробітну плату:
29 500 грн. : 176 днів = 167,61 грн.
Сума відпускних становитиме:
167,61 грн. × 14 днів = 2346,54 грн.
 
Приклад 4
Якщо у розрахунковому періоді немає заробітку
Жінка йде у щорічну відпустку у червні 2016 р. на 24 календарні дні одразу після відпустки по догляду за дитиною до трьох років. Посадовий оклад працівниці на день оформлення відпустки — 4200 грн. Як розраховуються відпускні?
Виходячи з норм Порядку № 100 у разі якщо перед початком відпустки працівник не мав заробітку не із своєї вини, то розрахунок здійснюють на підставі установленого в трудовому договорі працівника посадового окладу (тарифної ставки) на момент здійснення обчислення.
Визначимо кількість календарних днів у розрахунковому періоді з червня 2015 р. по травень 2016 р:
366 к. дн. — 9 с. н. дн. = 357 к. дн.
Визначимо середньоденну заробітну плату:
(4200 грн. × 12 міс.) : 357 к. дн. = 141,18 грн.
Сума відпускних становитиме:
141,18 грн. × 24 к. дн. = 3388,32 грн.
 
Приклад 5
Якщо відбулося підвищення заробітної плати 
Працівник підприємства йде у щорічну відпустку на 28 календарних днів у червні 2016 р. Розрахунковий період: червень 2015 р. — травень 2016 р. У січні 2016 р. на підприємстві підвищено оклади на 15%. Посадовий оклад працівника до підвищення становив 3500 грн., а з січня 2016 р. — 4025 грн. Як розрахувати суму відпускних у цьому випадку?
У разі підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, а також премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт її підвищення. Виходячи з відкоригованої в такий спосіб заробітної плати в розрахунковому періоді визначається середньоденний (годинний) заробіток.
Визначимо відкориговану заробітну плату:
3500 грн. × 1,15 × 7 міс. + 4025 грн. × 5 міс. = 28 175 грн. + 20125 грн. = 48 300 грн.
Визначимо кількість днів, на яку необхідно ділити фактичний заробіток:
366 к. дн. — 9 с. н. дн. = 357 к. дн.
Визначимо середньоденну заробітну плату:
48 300 грн. : 357 к. дн. = 135,29 грн.
Сума відпускних становить:
135,29 грн. × 28 к. дн. = 3788,40 грн. 
 
Приклад 6
Якщо у розрахунковому періоді відпустка без збереження заробітної плати
Працівник йде у щорічну відпустку на 14 календарних днів у червні 2016 р. Заробітна плата за розрахунковий період з червня 2015 р. по травень 2016 р. становить 58 630 грн. Крім того, у квітні 2016 р. працівник був у відпустці без збереження заробітної плати 15 днів. Яким чином розрахувати суму відпускних в даному випадку?
Час відпустки без збереження заробітної плати не входить до розрахункового періоду. Відповідно розрахунковий період зменшується на час такої відпустки, якщо вона мала місце в цьому періоді.
Визначимо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:
366 к. дн. — 9 — 15 = 342 к. дн.
Визначимо середньоденну заробітну плату:
58 630 грн. : 342 к. дн. = 171,43 грн.
Сума відпускних становить:
171,43 грн. × 14 к. дн. = 2400,02 грн.
 
Приклад 7
Якщо у розрахунковому періоді — виплати за підсумками роботи за рік
Працівника прийнято на роботу 12.10.2015 р., а у січні 2016 р. йому нараховано премію за підсумками роботи за 2015 р. у сумі 5400 грн. У червні 2016 р. працівник йде у щорічну відпустку на 24 календарні дні. Заробітна плата за розрахунковий період листопад 2015 р. — травень 2016 р. становить 39 800 грн. (без урахування винагороди за підсумками роботи за 2015 рік). Розрахуємо суму відпускних.
Оскільки за кожний місяць розрахункового періоду включають 1/12 винагороди за підсумками роботи за рік, то до розрахунку відпускних потрапить 7/12 річної премії, тобто 3150 грн. (5400 грн. : 12 × 7).
Визначимо суму доходу, що входить до розрахунку середньої заробітної плати:
39 800 грн. + 3150 грн. = 42 950 грн.
Визначимо кількість календарних днів:
213 к. дн. — 6 с. н. дн. = 207 к. дн.
Визначимо середньоденну заробітну плату:
42 950 грн. : 207 к. дн. = 207,49 грн.
Сума відпускних становить:
207,49 грн. × 24 к. дн. = 4979,76 грн. 
Премія за рік включається до розрахункового періоду у пропорційній частині. Якщо б розрахунковий період становив 12 місяців, то до суми заробітної плати за період включалася б вся сума премії.
 
Приклад 8 
Якщо у розрахунковому періоді — декретна відпустка та відпустка по догляду за дитиною до трьох років
Працівниця підприємства йде у щорічну відпустку у червні 2016 р. на 24 календарні дні. Розрахунковий період: червень 2015 р. — травень 2016 р. При цьому в цей період вона перебувала: з 01.07.2015 р. по 04.11.2015 р. — у відпустці по вагітності та пологах; з 05.11.2015 р. по 31.01.2016 р. — у відпустці по догляду за дитиною до трьох років. Заробітна плата працівниці за червень 2015 р. та за лютий — травень 2016 р. — 32 400 грн., допомога по вагітності та пологах — 2950 грн. Як розрахувати суму відпускних?
Пунктом 3 Порядку № 100 визначено, що при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
Оскільки допомога по вагітності та пологах не передбачена п. 4 Порядку № 100, що регламентує перелік виплат, які не включаються при обчисленні середньої заробітної плати, і, зокрема, розраховується виходячи із середнього заробітку працівниці, яка хоч фактично і не працювала, але перебувала у трудових відносинах з підприємством, то така допомога включається до виплат, які враховуються під час обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки. Тобто час відпустки по вагітності та пологах входить до розрахункового періоду.
На відміну від відпустки по вагітності та пологах, відпустка по догляду за дитиною до трьох років до розрахункового періоду не входить.
Визначимо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:
366 к. дн. — 88 к. дн. відпустки по догляду за дитиною до трьох років — 7 с. н. дн. = 271 к. дн.
Визначимо середньоденну заробітну плату:
(32 400 грн. + 20 950 грн.) : 271 к. дн. = 196,86 грн.
Сума відпускних становитиме:
196,86 грн. × 24 к. дн. = 4724,64 грн.
 
Приклад 9 
Якщо працівника відкликали з відпустки
11.04.2016 р. працівника у зв’язку з виробничою необхідністю відкликали з відпустки, в яку він пішов 04.04.2016 р. на 24 календарні дні. Сума нарахованих відпускних становить  4300 грн., а заробітна плата за квітень — 3500 грн. При цьому працівник використав 7 календарних днів відпустки. Як бути у цьому випадку?
Відкликання працівника із щорічної відпустки допускається, але лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, установи, організації. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки (ст. 12 Закону про відпустки). Тож оплату невикористаних днів відпустки необхідно утримати із заробітної плати працівника за квітень.
Визначимо кількість днів невикористаної відпустки:
24 к. дн. — 7 к. дн. = 17 к. дн.
Визначимо суму відпускних за невикористані дні відпустки:
4300 : 24 к. дн. × 17 к. дн. = 3045,89 грн.
Визначимо суму, яка має бути донарахована працівнику при нарахуванні заробітної плати за квітень з урахуванням вже нарахованої середньої заробітної плати за невикористані дні відпустки:
3500 грн. — 3045,89 грн. = 454,11 грн.
При наступному наданні працівнику невикористаних днів щорічної відпустки середню заробітну плату розраховують із заробітку за 12 місяців, що передують місяцю, в якому надається відпустка.
Грошова компенсація за невикористану відпустку
Грошова компенсація виплачується у разі звільнення працівника за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також за додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.
При цьому в разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.
Отже, при проведенні остаточного розрахунку працівнику мають виплатити компенсацію за невикористану відпустку, навіть якщо вона не надавалася працівнику, наприклад, протягом 5 — 6 років. При цьому розрахунковим періодом є середня зарплата за останні 12 місяців, що передують виплаті грошової компенсації.
За бажанням працівника йому компенсують частину щорічної відпустки (крім додаткової відпустки працівникам, які мають дітей). При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарні дні.
При переведенні працівника на роботу на інше підприємство грошову компенсацію за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням має бути перераховано на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.
У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, виплачується спадкоємцям.
Приклад розрахунку компенсації за невикористану відпустку
Працівника прийнято на роботу 17.08.2015 р., а звільняється він 27.05.2016 р. Розрахунковий період: вересень 2015 р. — квітень 2016 р. Заробітна плата працівника за розрахунковий період становить 42 200 грн. Тривалість щорічної основної відпустки — 24 календарні дні. Як розраховується компенсація за невикористану відпустку?
Сума компенсації за невикористану відпустку здійснюється відповідно до Порядку № 100 аналогічно розрахунку сум відпускних.
У даній ситуації травень не враховують при обчисленні середньої заробітної плати, оскільки зазначеним Порядком визначено, що відпускні розраховують за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.
Визначимо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:
243 к. дн. — 4 с. н. дн. = 239 к. дн.
Визначимо середньоденну заробітну плату:
42200 : 239 к. дн. = 176,57 грн.
Визначимо кількість днів невикористаної відпустки:
24 к. дн. : 357 к. дн. × (17 к. дн. + 30 к. дн. + 31 к. дн . + 30 к. дн. + 31 к. дн. + 31 к. дн. + 29 к. дн. + 31 к. дн. + 30 к. дн. + 27 к. дн.) = 24 к. дн. : 357 к. дн. × 287 к. дн. = 19 к. дн.
Сума компенсації становитиме:
176,57 грн. × 19 к. дн. = 3354,83 грн.
 
 
 
Всі новини